top of page

Užsakymų ir privatumo taisyklės

 

 

Maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui internetinėje svetainėje cafemontmartre.lt taisyklės:

Šios maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui portale cafemontmartre.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto ir gėrimų atsiėmimo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto ir gėrimų užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto ir gėrimų užsakymas išsinešimui atliekamas internetinėje svetainėje cafemontmartre.lt.
Maisto ir gėrimų pardavėjas – UAB „Kitokia Virtuve“ (kodas Juridinių asmenų registre 302351499), Didžioji g. 40, Vilnius. Pirkėjas patvirtina ir supranta, jog Pardavėjas yra jo pasirinkto maisto gamintojas, iš kurio meniu Pirkėjas per internetinę svetainę cafemontmartre.lt pasirenka užsakyti atitinkamus produktus/prekes.


Maisto ir gėrimų užsakymai išsinešimui priimami internetinėje svetainėje cafemontmartre.lt (toliau – maisto ir gėrimų užsakymas) išduodami Vilniuje.


Maisto ir gėrimų užsakymo sąlygos:
a) Minimali maisto ir gėrimų užsakymo suma nėra nustatyta.

b) Maisto ir gėrimų užsakymo pagaminimo trukmė 40 min nuo užsakymo patvirtinimo, jei užsakymas neviršija trijų patiekalų. Apie didesnių užsakymų gamybos trukmę personalas informuoja atskirai.

c) Patvirtindamas užsakymą pirkėjas užsakymą atsiims pats.

d) Užsakymas gali būti atšauktas tik skambinant tiesiogiai į padalinį internetinėje svetainėje www.cafemontmartre.lt nurodytais telefonais ne vėliau kaip po 3 min nuo užsakymo pateikimo.

Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

Atsiskaitymo už maisto ir gėrimų užsakymą būdai gali būti:

a) grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu;

b) banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakymo atsiėmimo metu.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto ir gėrimų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad užsakymas būtų atsiimtas nurodytu laiku. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas neatsiima užsakyto maisto ir gėrimų.
Pirkėjas turi teisę pateikti maisto ir gėrimų užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesais. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Užsakytas maistas ir Pirkėjui paruoštas maistas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje cafemontmartre.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.


Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
a) jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto ir gėrimų atsiėmimo adresą;

b) jegu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

c) jeigu Pirkėjas neteisingai suprato užsakyto maisto ir gėrimų pagaminimo laiką;

d) jeigu Pirkėjas neatsiėmė užsakyto maisto ir gėrimų ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

e) jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą ir gėrimus arba atsisako mokėti už užsakytą maistą ir gėrimus nesant tam objektyvių priežasčių;

f) dėl interneto svetainės cafemontmartre.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

g) dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto ir gėrimų Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 16 punkte nurodytų sąlygų.
Pirkėjas privalo patikrinti užsakymą atsiimdamas restorane ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su maistą ir gėrimus išdavusiu aptarnaujančiu personalu. Visos pretenzijos ir reikalavimai dėl maisto ir gėrimų kokybės yra pateikiami tiesiogiai maistą ir gėrimus gaminančiam subjektui.
Pirkėjas maisto ir gėrimų į užsakymą gali atšaukti nuo užsakymo pateikimo praėjus ne daugiau nei 3 min.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto ir gėrimų užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su visomis Maisto ir gėrimų užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

UAB “Kitokia Virtuve” klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate, arba kuriuos surenkame ir apdorojame, Jums naudojantis paskyroje www.cafemontmartre.lt.

UAB „Kitokia Virtuve“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

1. Užsakymai tinklapyje www.cafemontmartre.lt

Atliktami maisto išsinešimui užsakymą jūs pateikiate savo asmeninius duomenis, reikalingus užsakymo priėmimui ir vykdymui. Tam, kad jus identifikuotume atsiimant užsakymą arba susisiektume, esant užsakymo vykdymo nesklandumams. Šie duomenys atvaizduojami jūsų paskyroje. Kitose sistemose jie nėra kaupiami ir nėra naudojami rinkodaros tikslais, nebent Jūs išreikšite tokį pageidavimą.

2. Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti pildydami anketą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu bonjour@cafemontmartre.lt.

3. Žaidimai ir loterijos

Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB “Kitokia Virtuve” negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4. Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 2 metus.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo, išsskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

5. Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6. Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu bonjour@cafemontmartre.lt arba paštu Didžioji g. 40, LT-01127 Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais kortelės duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. Spalio mėn. 01 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.cafemontmartre.lt

bottom of page